Page 5 - KB-zakelijk-2020-lores
P. 5

5

Een van de eerste taken die Hoo-    kamer naar de oostzijde boven de    zorgeloze toekomst te bieden.
gendoorn met zijn overige zeven     staantribune. Kozakken Boys hoort    Mogelijk dat in de verdere toe-
bestuursleden heeft opgepakt, is    door dit initiatief weer bij de kop-  komst de ontwikkeling van de
het doorlichten van de lopende     lopers op het gebied van reclame-    nieuwe businessclub-
sponsorcontracten. “Wij vinden     uitingen op het sportpark. Omdat    ruimte verder vorm kan
het van het grootste belang dat wij   FOX Sports bij alle thuiswedstrijden  krijgen. “Van belang is dat wij
gemaakte afspraken met sponsors     tv-beelden verspreidt, geeft dit voor  eerder al een flinke boost aan
volledig nakomen. Als eerste werd    sponsors extra mogelijkheden. “Dit   het kleedkamerdeel hebben
duidelijk dat wij ons niet konden    betekent overigens wel voor onze    kunnen geven. Ook op het ge-
houden aan de toezegging voor het    groep bestuursleden een behoor-     bied van internetvoorzienin-
aantal vaste tribuneplaatsen. Er is   lijke inspanning, want wij willen in  gen is ons sportpark nu op-
een aantal stoelen bijgeplaatst zo-   het nieuwe seizoen 2020-2021      timaal ingericht. Overal, dus
dat wij op dit moment 140 sponsor-   graag driekwart van deze LED-      ook bij onze kinderopvang, is
zitplaatsen hebben. Inmiddels zijn   reclame verkocht hebben. De hui-    maximaal WiFi beschikbaar.”
met een flink aantal sponsors de    dige roterende borden worden aan    Interessant noemt Dick Hoo-
overeenkomsten weer voor drie jaar   de zijde van de hoofd-         gendoorn het initiatief van de
verlengd. Binnen de range sponsor-   tribune geplaatst. Wij hopen ook    supportersvereniging om van
mogelijkheden is de keuze gemaakt    aan die zijde weer de nodige      de huidige kantine een echt
om het platinumcontract ertussen    reclame-uitingen te kunnen verko-    Kozakken Boys clubhome te
te voegen. Dit om de vervolgstap    pen”, legt Hoogendoorn uit. “De     maken. Ook dit plan wordt
van goud naar diamant wat kleiner    LED-reclame heeft overigens als     tijdens de zomerstop gere-
te maken. Daarnaast vinden straks    groot voordeel dat bij de grote     aliseerd. Daarover elders in
weer een aantal evenementen       bekerwedstrijden incidenteel ruim-   dit magazine meer. Hoogen-
plaats. Bijna standaard is het golf-  te verkocht kan worden. Dit gene-    doorn wil graag benadrukken
toernooi.                reert dan weer extra inkomsten     dat de businessclub er voor
                    voor de club.”             de gehele vereniging is. Naast
Extra inkomsten                                 het eerste elftal zijn ook spon-
Volstrekt nieuw is straks bij de start Relatie                 sorbijdragen voor alle andere
van het nieuwe seizoen, de ingebrui-  Er is Kozakken Boys alles aan ge-    teams welkom.
kname van de LED-reclamewand      legen om de relatie met haar spon-
aan de oostzijde van het hoofdveld,   sors zo sterk mogelijk te houden. Dit  Sommige van de artikelen in
dus bij de staantribune. Daardoor    alles met slechts één doel: Kozak-   dit blad zijn geschreven voor
wordt het filmplateau naar de hoofd-  ken Boys breed, dus vanaf het      de ingang van de overheid
tribune verplaatst en gaat de radio-  eerste elftal tot en met de jeugd, een restricties door Covid 19.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10